KBY: N-[(3R)-4-(4-tert-butylphenyl)-3-({2-[(4-methoxyphenyl)sulfanyl]-5-[methyl(propan-2-yl)sulfamoyl]benzene-1-carbonyl}amino)butanoyl]glycineNo ligand validation data is available for KBY